CultureSpace Статии История, Култура, Изкуство, Мистика

ЛЕСНА И ПОЛЕЗНА ГРАМАТИКА V. ГРАМАТИЧНИ НОРМИ

03/26/20 / КУЛТУРА
(Продължение от миналата седмица)





Георги ВЕНИН

След като правописът е усвоен…
Глаголи:
* глаголите с мин.св.вр. на -ах правят отглаголни съществителни на -ане (дъвках – дъвкане, не: дъвчене)
* при наставка -нах обаче – не: вж. мъкнах – мъкнене; изключение: при двузначното „секнах (се)“: секнене (на нос) и секване (спиране)
Предлози и местоимения:
* отнасям се ДО (някого за съвет, с въпрос), но: отнася се (безлично) ЗА
* „срещу“ (насреща, отсреща, /от/пред) неправилно се употребява като синоним на „против“ (неправилно е „войната срещу Турция“, защото войната е ПРОТИВ Турция)
* метод ЗА изследване (предназначение: или самият метод се изследва, или той е предназначен да изследва нещо) и метод НА изследване (качество: определен метод, различен от другите)
* филм ОТ САЩ, не: филм НА САЩ; роман ОТ Иван Вазов
* институт ЗА (практически изследвания) и институт ПО (научна област – по математика = Математическият институт)
* план ЗА стокооборота, не: план ПО…
* уредник В музей, не: уредник ПРИ…
* боевете КРАЙ Москва, не: боевете ПОД…
* изпълнение 102 %, не: СЪС (или НА!) 102 % (но: ПРЕизпълнение С 2%)
* следвам ВЪВ факултет (не без „във“)
* ПРЕЗ 1994 г., не: В 1994 г. (русизъм); изобщо за време – „през“ (етап, век, година, месец), в някои случаи може и „по“ („по време на…“); единственият случай, когато се допуска „в“, е за свръхкратки отрязъци от време (В миг, В тази секунда); за да се избегне „в същото време“ може да се употреби „по същото време“, а най-добре – „през това време+ („навременно“ напълно покрива излишния русизъм „своевременно“; добре е фразата да се съчинява така, че да изисква „навреме“ или разговорното „овреме“)
* няколко ДЕНА, не: няколко ДНИ (срв. с много конЕ, но: няколко конЯ); препоръчително: няколко сандъКА (неодушевени предмети), но: няколко учениЦИ (одушевени), като за одушевени е задължително да се използват неколцина, двам(ин)а, петима вм. два, пет и т.н.
* да не се изпуска „ПО“ в случаи като: Всяка година ПО сто души напускат село. Особено при „ПО ПОГРЕШКА“!

Падежи:
* не: на всеки, а на всекиГО = всекиМУ
(Следва)
 




Начало / За нас / Статии / Видео / Контакти 2024, Всички права запазени.