CultureSpace Статии История, Култура, Изкуство, Мистика

ЛЕСНА И ПОЛЕЗНА ГРАМАТИКА VII. ПРОБЛЕМИ И ТЪНКОСТИ Б. СТИЛИСТИЧНИ ПОЗНАНИЯ:

05/28/20 / КУЛТУРА
(Продължение от миналата седмица)

Георги ВЕНИН

Неточни замени:
* блед (значи и „незначителен“, т.е. – има и прен. значение) и бледен (за лице); боЕН, не: боЕВИ (да се избягва руската наставка „-еви“ за прилагателни от м.р., когато може – за съжаление тя е навлязла твърде дълбоко във военн/оморск/ата терминология: стражеви, брегови и пр.)
* топливо (всякакво) и гориво (само течно); издание (вид периодика) и брой (пореден тираж от изданието)

Плеоназми (излишества – едната дума „дублира“ другата):
* дори И, а СЪЩО ТАКА и, включително И (по-допустимо), осми ПОРЕД, десет НА БРОЙ и МЕСЕЦ септември (вж. НЕСЪГЛАСИЯ), в ТАКАВА страна като България, ПОТЕНЦИАЛНА/КАПАЦИТЕТНА възможност, РЕАЛНА действителност, или факт (известно колебание), ХОРОВА капела, БОГАТО разнообразие; НАРОДЕН фолклор, МОНУМЕНТАЛЕН паметник, ТРУДНИ митарства, ПРЕДСМЪРТНА агония, ПОСТЪПКИ И действия, СТАБИЛЕН И твърд, ОБЩЕСТВЕН И социален, период ОТ ВРЕМЕ, в РАЙОНА НА парка, ПАДНАХА валежи (вм. преваля), ЗДРАВА опора, МОДИФИЦИРАН вариант, ПИТАТЕЛНА храна, чувствам ОСЕЗАЕМО (отгоре на това е и чуждица), СПЕЦИФИЧНА особеност, ДЕТСКА педиатрия, ЖЕНСКИ метох, КРИМИНАЛНО престъпление (известно колебание, понеже е наказателно понятие, правен термин), повтарям ОТНОВО (вместо потретвам или преповтарям), АКТИВНИ действия, МАЛКА чашКа (или малка чаша, или само чашка!), СИТУАЦИЯ на положението, ПЪРВА премиера, или дебют, ФИНАЛЕН завършек, ПОДВОДЕН риф; ОТНОВО пак (любима естрадна припявка); АВАНСОВА предплата; КРЕДИТ НА доверие (извън банкерското арго, ‘credit’ означава „доверие“ – оттук и ‘кредо’, сиреч „верую“)
* ПРОИЗВЕДЕНА продукция: едновременно плеоназъм и скрита тавтология, възлюбена на българските икономисти
* причината за това се дължи на… (или „Причината за това е…“, или „Това се дължи на…“)

По-скрити тавтологии и плеоназми:
* погледнато отблизо това нещо изглеждаше невероятно страшно; останки от стан; съборени стобори; огряна от изгрялата луна; това до висока степен зависи от степента…; насочва към други посоки; действа съгласно принципите на дейното сътрудничество; средствата, посредством които…; той последователно следва принципите; има ли въпроси по този въпрос; слушателска аудитория; осъдителна присъда; целя да постигна следната цел; експонирана изложба; непрекъснато ме прекъсват
* има и смехотворни, широко наложени (от невежеството) случаи – да речем: слизам НАДОЛУ или качвам се НАГОРЕ. Мигар може човек да слиза… нагоре или да се качва… надолу!? По-незабележим вариант на това плеонастично претрупване е: „те се обичат ВЗАИМНО“ (възвратността на глагола прави напълно излишно наречието), както и „ДОстигам ДО върха“, което е излишно удвояване на „стигам ДО върха“ или „Достигам върха“

Недомислия:
* висок гост (вм. високОПОСТАВЕН, ВАЖЕН гост), морално ИЗНОСЕНА машина (по-добре: морално ОСТАРЯЛА машина)
* подарък, ИЗРАЗЕН В(ЪВ)…
* дълго време, дълги години, дългогодишен – времето не може да е дълго или късо, годините са еднакво дълги; затова е по-добре да се казва: Дълго живях, а не: Дълги години живях или Дълго време живях. Ако толкова държим да има прилагателно, нека то е „много“: много време, многогодишен и т.н.

Други стилистични тънкости:
* предлозите трябва да се повтарят, това не е тавтология, напротив, избягват се двусмислия: Фирмата произвежда мебели, обзавеждане за офиси, … магазини, … ресторанти, … хотели, врати и прозорци (излиза, че произвежда магазини само защото /на мястото на многоточието/ е пропуснато да се повтори предлогът „за“)
* повтарят се и съществителните или се заместват с местоимения, вместо да се използват недопустимите квазиместоимения: същият, този (без съществително след него), настоящият, последният и др.
* да се избягва „бива“ в смисъл на „е“ или „бил“ („Той бива сравнен /или сравняван/“ е грозно)
* да се употребява обръщателната форма на съществителните: Г-н ПрезидентЕ, Г-жо учителкЕ и т.н., с редки изключения, когато звучи архаично или обидно: вж. началникО
* „оптимален“ няма превъзходна степен („най-оптимален“), защото си означава „най-подходящ“; подобен е случаят и с „алтернатива“ – няма и не бива да се пише ДРУГА алтернатива, „алтернатива“ не е синоним на „възможност“, тя е избор между две възможности; така че: Има алтернатива (без излишни пояснения) или Има и друга възможност; сходен е случаят с „дебат“ и „дискусия“, които означават „размяна на мнениЯ“ и няма нужда да са в мн.ч., освен ако не се провеждат успоредно или последователно няколко отделни дебата или дискусии (следователно: Днес в парламента се води дебат по…, а не: Днес в парламента се водиха дебатИ по…)
* да се избягва злоупотребата с деепричастия и с действителни причастия (вм. „човек, носещ шапка“ по-благозвучно е „човек, който носи шапка“)
(Следва)
 

Начало / За нас / Статии / Видео / Контакти 2024, Всички права запазени.